Bredforsen är en del av Nedre Dalälven med öar, holmar och fastland. Här finns en säregen miljö med älvängar, lövskogar och urskogsartade områden som bara har sin motsvarighet i det närliggande reservatet Båtfors.

Öarna ute i älven var förr svårtillgängliga och har i flera fall bevarat en urskogsartad karaktär. Det finns förvånansvärt mycket ädla lövträd som ek, lind och ask. Älvens vatten gör att lokalklimatet blir stabilt och gynnsamt.Omväxlande högt och lågt vattenstånd har skapat den speciella miljön med ljus, öppen strandskog som tidvis blev översvämmad och näringsrika älvängar. I dag är det ett hotat landskap. Älven har blivit reglerad genom kraftverksdammar och de låga vattenflödena gör att svämskogar och älvängar riskerar att växa igen. Även fiskfaunan, framförallt harr och öring, lider av vattenregleringen. Älvängarna vid Bredforsen hör till de större längs Nedre Dalälven.

Fram till 1940-talet kom bönder för att slåttra och kreaturen gick på bete i skogen. Det finns kvar några fäbodar som användes till slutet av 1800-talet. På den tiden kolades det också flitigt i skogen, bruket i Söderfors slukade mängder av träkol.

En stor mängd ovanliga djur och växter lever i Bredforsområdet. Bland annat finns det flera hackspettsarter och mossor och svampar som kräver fuktigt trä för sin överlevnad.

 

Harvbyvallen
Nötdjur från Kambo Gård betraktar röjningsarbetet. Foto Pär Eriksson, Upplandsstiftelsen

 

gen[2]
Beteshävd av älvängar har återinförts. Foto: Pär Eriksson