Från tidig vår till sen höst betar våra djur gräs och örter och skapar ett vackert landskap och biologisk mångfald vid Årike Fyris i Uppsala, naturreservatet Bredforsen i Norduppland, Tedarön i Mälaren, Ånge Gård i Vattholma och i hagarna runt vår egen gård.

Naturbeten är strandängar och hagmarker som inte plöjts, konstgödslats, dränerats eller såtts in med växter som konkurrerat ut de vilda. Denna marktyp har det största antalet växtarter av alla naturtyper i Norden. Insekter och fjärilar trivs vilket i sin tur lockar mängder med fåglar. Naturbetesmarkernas fantastiska artrikedom gör dem till ett av de viktigaste markslagen att bevara för att skydda den biologiska mångfalden. Bondens betande djur är nödvändiga för dessa rika biotopers existens.

Naturbeten och även gräsvallar, som inte plöjs varje år, utvecklar stora rotsystem som binder koldioxid i marken. De utgör en så kallad kolsänka som hjälper till att motverka växthuseffekten på samma sätt som skogen gör.

På naturbete trivs också våra kor allra bäst. Variationen i floran ger en omväxlande meny och ett nyttigare kött som är rikt på omega 3-fettsyror.

Vår främsta samarbetspartner när det gäller naturbeten är Upplandsstiftelsen http://www.upplandsstiftelsen.se/