DSC_0398
Kastanj i hagen vid Kambo får besök av ett bi.

Från tidig vår till sen höst betar våra djur i hagmarker och på strandängar vilket i hög grad gynnar den biologiska mångfalden.

Naturbeten är strandängar och hagmarker som inte plöjts, konstgödslats, dränerats eller såtts in med växter som konkurrerat ut de vilda. Denna marktyp har det största antalet växtarter av alla naturtyper i Norden. Insekter och fjärilar trivs vilket i sin tur lockar fåglar. Naturbetesmarkernas fantastiska artrikedom gör dem till ett av de viktigaste markslagen att bevara för att skydda den biologiska mångfalden. Bondens betande djur är nödvändiga för dessa rika biotopers existens. Vi producerar inte bara mat, utan även biologisk mångfald.

Naturbeten och gräsvallar, som inte plöjs varje år, utvecklar stora rotsystem som binder koldioxid i marken. De utgör en så kallad kolsänka som hjälper till att motverka växthuseffekten på samma sätt som skog gör.

Våra åkrar gödslas enbart med gödsel från djuren. Kött från system där gödseln cirkuleras och blir till nytta för foderproduktionen är också positivt ur hållbarhetssynpunkt eftersom kvävenivåerna minskar när mindre nytt kväve förs in i systemet via handelsgödsel och baljväxter.

Ett giftfritt och närproducerat kött från djur som är uppfödda på naturbete och grovfoder, såsom hö och ensilage, är det bästa för miljön och vårt klimat. På naturbete trivs också våra kor allra bäst, med variation i floran som ger en omväxlande meny och ett nyttigare kött.